THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người điều trị COVID-19 (F0), người cách ly y tế (F1) và đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 06/11/2021 | 10:17  | cms-view-count: 16017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1876/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người điều trị COVID-19 (F0), người cách ly y tế (F1) và đối với trẻ em theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, danh sách người điều trị COVID-19 (F0), người cách ly y tế (F1) và đối với trẻ em theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 410/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn đối với 564 trẻ em và người điều trị COVID-19 (F0), với mức hỗ trợ 80.000đồng/người/ngày. Tổng kinh phí thực hiện: 839.010.000 đồng (Tám trăm ba mươi chín triệu không trăm mười ngàn đồng).Danh sách chi tiết.

2. Hỗ trợ tiền ăn đối với trẻ em và người  cách ly y tế (F1), với mức hỗ trợ 80.000/người/ngày. Tổng kinh phí thực hiện: 74.590.000 đồng (Bảy mươi bốn triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng). Danh sách chi tiết.

3. Hỗ trợ thêm đối với 77 trẻ em, với mức hỗ trợ 1.000.000đồng/trẻ em. Tổng kinh phí thực hiện: 77.000.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu đồng). Danh sách chi tiết.

Tổng kinh phí hỗ trợ(1+2+3):990.600.000(Chín trăm chín mươi triệu sáu trăm nghìn đông)

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng