THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ người thực hiện cách ly y tế (F1) và hỗ trợ thêm đối với trẻ em trên địa bàn huyện Đắk Song
cms-publish-date 09/11/2021 | 04:30  | cms-view-count: 866

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người thực hiện cách ly y tế (F1) và hỗ trợ thêm đối với trẻ em theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, danh sách hỗ trợ người thực hiện cách ly y tế (F1) và hỗ trợ thêm đối với trẻ em trên địa bàn huyện Đắk Song theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song được phê duyệt, cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ 138 người thực hiện cách ly y tế (F1) và hỗ trợ thêm 149 trẻ em theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Hỗ trợ tiền ăn đối với 138 người thực hiện cách ly y tế (F1) với mức 80.000đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện: 157.040.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).

2. Hỗ trợ thêm đối với 149 trẻ em với mức 1.000.000đồng/trẻ em. Tổng kinh phí thực hiện: 149.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu đồng).

Tổng kinh phí hỗ trợ (1+2): 306.040.000 đồng(Ba trăm lẻ sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng). Xem danh sách tại đây.

Cũng tại Quyết định số 1892/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ 55 người thực hiện cách ly y tế (F1) và hỗ trợ thêm 18 trẻ em theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

1. Hỗ trợ tiền ăn đối với 55 người thực hiện cách ly y tế (F1) với mức 80.000đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện: 61.600.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng).

2. Hỗ trợ thêm đối với 18 trẻ em với mức 1.000.000đồng/trẻ em. Tổng kinh phí thực hiện: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

Tổng kinh phí hỗ trợ (1+2): 79.600.000đồng(Bảy mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Song chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng