THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 935 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Mil
cms-publish-date 16/11/2021 | 09:16  | cms-view-count: 10540

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ 935 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn huyện Đắk Mil theo quy định tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

 

Theo đó, danh sách 935 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Mil được phê duyệt hỗ trợ với mức 1.500.000 đồng/người theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil, cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 1932/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách hỗ trợ 252 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Mil, với tổng kinh phí thực hiện: 378.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám triệu đồng). Danh sách chi tiết tại đây.

Cũng Quyết định số 1933/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách hỗ trợ 277 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Mil, với tổng kinh phí thực hiện: 415.500.000 đồng (Bốn trăm mười lăn triệu năm trăm ngàn  đồng). Danh sách chi tiết tại đây.

Cũng tại Quyết định số 1934/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách hỗ trợ 40 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Mil, với tổng kinh phí thực hiện: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). Danh sách chi tiết tại đây.

Tại Quyết định số 1935/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách hỗ trợ 366 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Mil, với tổng kinh phí thực hiện: 549.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi chín triệu đồng). Danh sách chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk Mil chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng