THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 03 hộ kinh doanh huyện Tuy Đức và 172 người lao động tự do huyện Đắk Mil
cms-publish-date 17/11/2021 | 09:38  | cms-view-count: 5837

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về hỗ trợ 03 hộ kinh doanh huyện Tuy Đức và 172 người lao động tự do huyện Đắk Mil.

Theo đó, danh sách 03 hộ kinh doanh huyện Tuy Đức và 172 người lao động tự do huyện Đắk Mil được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể như sau:

Tại Quyết định số 1938/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ 97 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Mil theo quy định tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, với mức hỗ trợ 1.500.000đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện: 145.500.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng). Xem danh sách chi tiết tại đây.

Tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tuy Đức theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, với mức hỗ trợ 3.000.000đồng/hộ. Tổng kinh phí thực hiện 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

Tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ 75 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Mil theo quy định tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, với mức hỗ trợ 1.500.000đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện: 112.500.000 đồng (Một trăm mười hai triệu năm trăm ngàn đồng). Xem danh sách chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao UBND 02 huyện Đắk Mil và Tuy Đức, chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil và huyện Tuy Đức chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng