THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Bổ sung danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 23/11/2021 | 09:06  | cms-view-count: 6613

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2008/QĐ-UBND, về việc bổ sung danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 cho người được cách ly tự nguyện chi trả và người nhập cảnh.

Theo đó, danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 cho người được cách ly tự nguyện chi trả và người nhập cảnh được bổ sung, cụ thể như sau:

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19cho đối tượng là cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, người được cách ly tự nguyện chi trả và người nhập cảnh.

Huy Hoàng