THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phê duyệt bổ sung 115 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2022
cms-publish-date 16/11/2022 | 03:21  | cms-view-count: 3485

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Theo đó, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên tỉnh Đắk Nông năm 2022 được phê duyệt bổ sung là 115 người, nâng tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên tỉnh Đắk Nông năm 2022 lên 13.160 người.

Căn cứ số lượng người làm việc được phê duyệt bổ sung nêu trên, UBND tỉnh quyết định giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Huy Hoàng