Một số kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông năm 2018
cms-publish-date 11/12/2018 | 04:17  | cms-view-count: 5671

Năm 2018, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Về công tác tuyên giáo: Đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động, sáng tạo triển khai cơ bản, toàn diện các hoạt động tuyên truyền - báo chí – xuất bản, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thông tin đối ngoại được tiếp tục quan tâm; thành lập Tổ chuyên trách đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong Đảng và trong xã hội. Công tác tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được cấp ủy các cấp coi trọng

Về công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn chức danh lãnh đạo của các Sở, Ban, ngành, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tiến hành rà soát việc thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương; quan tâm công tác đào, bồi dưỡng  cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đạt được nhiều kết quả tốt; trong đó tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017. Tính đến ngày 15/11/2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 862/1.125 đảng viên, đạt 76.62% so với chỉ tiêu trong năm, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh là 25.361 đồng chí.

Thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt kết quả bước đầu; đã phê duyệt 15 đề án của các cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội tỉnh, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và 21 đề án của các cơ quan khối nhà nước. Theo đó, giảm được số lượng lãnh đạo Sở, Ban, ngành và tương đương 03 lãnh đạo (trong đó, khối đảng giảm 03); giảm 77 đầu mối trực thuộc (khối đảng, đoàn thể giảm 26 phòng, ban; khối nhà nước giảm được 51 phòng, chi cục) và giảm 152 lãnh đạo cấp phòng ( Khối đảng 41 người, trong đó 14 trưởng phòng, 27 phó phòng; khối nhà nước 111 người, trong đó 51 trưởng phòng, chi cục trưởng, 60 phó trưởng phòng); giảm biên chế theo lộ trình của Nghị quyết số 39-NQ/TW là 219 biên chế (khối đảng 21 biên chế, khối nhà nước 198 biên chế).

Về công tác kiểm tra, giám sát: Cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra được 2.595 đảng viên (giảm 70% đảng viên so với năm 2017), trong đó có 469 là ủy viên các cấp, chiếm 18%. Qua kiểm tra, kết luận, 2.593 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 02 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 09 tổ chức đảng và 230 đảng viên (tăng 04 tổ chức và 82 đảng viên so với năm 2017), có 68 cấp ủy viên các cấp, chiếm 29.56%; trong đó, khiển trách 155 chiếm 67.69%; cảnh cáo 45, chiếm 19.56%; cách chức 12, chiếm 5.21%; khai trừ 18, chiếm 7.82%.

Về công tác dân vận: Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận của Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác phát động quần chúng, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tố giác tội phạm, quản lý bảo vệ rừng. Triển khai thực hiện " Năm dân vận chính quyền" năm 2018, phong trào thi đua "Dân vận khéo" từng bước đi vào chiều sâu. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân với tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

Về lãnh đạo xây dựng chính quyền: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, HĐND khóa III; tổ chức tốt các Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 02 cấp (tỉnh, huyện); hoàn thành các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp chu đáo, đúng quy định; quan tâm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành có liên quan thực hiện các nghị quyết sau kỳ họp thứ 6,7 HĐND tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2018; phê duyệt các đề án, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,…

Có thể nói, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nói chung, của công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nói riêng đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, với niềm tin, trí tuệ và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thì vẫn còn một số hạn chế như: Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng còn hạn chế; công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, việc xóa chi bộ chưa có đảng viên là người tại chỗ còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ kết nạp đảng viên (tính đến tháng 11/2018) chưa đạt so với kế hoạch (69,51%); việc nắm tình hình quần chúng nhân dân, những vấn đề phát sinh ở một số địa bàn cơ sở chưa kịp thời; một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên quan tâm việc xây dựng, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo".

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trong năm 2019, Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đảng bộ XI, gắn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh bác bỏ các thông tin xấu, các luồng tư tưởng thù địch trên không gian mạng, tạo sự ổn định về tư tưởng, chính trị.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19 –NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban hành kế hoạch, thành lập các tiểu ban, thực hiện tốt công tác nhân sự để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thứ ba, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2017; Quy định 101- QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/TU, ngày 8/5/2008 của Tỉnh ủy khóa IX thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; việc tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động; tiếp tục triển khai tốt công tác đối ngoại nhân dân và Chương trình phối hợp công tác dân vận với tỉnh Mondulkiri – Campuchia.

Thứ năm, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết tại các kỳ họp 6,7; chuẩn bị tốt các nội dung chương trình tại kỳ họp 8,9 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cẩm Trang