THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
cms-publish-date 04/01/2019 | 01:42  | cms-view-count: 21640

Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 35-CTr/TU về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Theo đó, Chương trình sẽ tập trung kiểm tra các nội dung: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 8/5/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Đắk R'lấp; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 8/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) về tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Kiểm tra việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Nô và trách nhiệm của đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô.

Về công tác giám sát, Chương trình sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Thời gian kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện trong quý I và quý II/2019.

Theo Đắk Nông Online