Phương án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 11/06/2019 | 09:59  | cms-view-count: 13274

UBND tỉnh vừa Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và đề nghị.

Theo đó, từ 14 giờ ngày 24/6/2019, học sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Kỳ thi được diễn ra trong 03 ngày từ 25, 26, 27/6/2019 tại 13 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh với số lượng 6293 thí sinh đăng ký dự thi (bao gồm: 5818 thí sinh giáo dục phổ thông, 235 thí sinh giáo dục thường xuyên và 240 thí sinh tự do).

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Phương án được phê duyệt phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng Quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

HM