Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh năm 2019
cms-publish-date 09/12/2019 | 02:50  | cms-view-count: 24826

Căn cứ Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 07/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức vừa có thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2019.

Theo đó, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thi:

a) Vòng 1: ngày 19/12/2019:

+ 7 giờ 00 phút thí sinh có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục thi;

+ 7h 30 – 8h: Khai mạc kỳ thi và phổ biên nội quy, quy chế thi;

+ 08h30 – 09h: thi môn Tin học;

+ 14h00 – 15h00: thi môn Kiến thức chung.

Những thí sinh đạt kết quả theo quy định ở vòng 1 thì sẽ có thông báo dự thi vòng 2.

b) Vòng 2: thi môn chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Địa điểm thi: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3. Lệ phí thi:

Mức thu 700.000 đ/người (Bảy trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức, viên chức.

4. Tài liệu ôn tập

a) Môn chuyên môn, nghiệp vụ gồm 05 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay.

Chuyên đề 3: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Chuyên đề 4: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước.

Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.

Ngoài các chuyên đề trên, người dự thi nghiên cứu Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 - 2020.

b) Môn kiến thức chung và môn tin học: có bộ câu hỏi đính kèm dưới đây.

* Lưu ý: Thí sinh phải đem theo Giấy chứng minh nhân dân để sử dụng trong quá trình thi.

Xem chi tiết: thông báo triệu tập và danh sách thí sinh; bộ câu hỏi tại đây.

H.M