Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự, nhân viên và tương đương lên chuyên viên và tương đương năm 2020
cms-publish-date 22/06/2020 | 07:28  | cms-view-count: 23718

Thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 vừa ban hành Thông báo số 03-TB/HĐ, ngày 19/6/2020 thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự, nhân viên và tương đương lên chuyên viên và tương đương năm 2020 để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh được biết.

Kết quả chi tiết tại đây

H.M