THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hội nghị trực tuyến Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
cms-publish-date 16/10/2020 | 03:35  | cms-view-count: 16438

Sáng ngày 16/10, tại Hà Nội Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng dân dân, Ủy ban nhâ dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức khác có liên quan. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, Lãnh đạo Sở Tư Pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm (Luật số 63/2020/QH14) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015. Với những nội dung mới cơ bản như: Bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung một số hình thức VBQPPL; Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; Quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết;…..

Ngoài ra, Hội nghị cũng quán triệt triển khai Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

Hội nghị, cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến những điểm mới, giúp các địa phương, cơ quan, tổ chức nắm vững nội dung của Luật để áp dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới.

Huy Hoàng