CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG

Phê duyệt Mô hình thí điểm đầu tiên về phát triển du lịch cộng đồng trong vùng Công viên địa chất... (15/06/2021)

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, bảo vệ môi trường sinh thái đặc thù và tạo động lực phát triển du lịch bền vững cho các địa phương trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông đã lựa chọn xã Ea Pô,...
Xem tất cả