Lịch tiếp công dân định kỳ (niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh)
cms-publish-date 20/05/2016 | 03:43  | cms-view-count: 4359

 

(Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông)