TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018
cms-publish-date 11/10/2017 | 07:57  | cms-view-count: 5910

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo; các Sở, Ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung thực hiện 09 nhiệm vụ chủ yếu sau: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông và công tác giáo dục hướng nghiệp; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài ra, các cấp quản lý giáo dục ở địa phương cần chủ động, sáng tạo, phát huy sự cộng tác, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung công việc nêu trên cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

M.L