TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15/12/2017
cms-publish-date 07/12/2017 | 02:02  | cms-view-count: 3320

Theo thông báo của Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Nông, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 12 đến 15/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét 22 báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh trình; xem xét, thảo luận và thông qua 23 đề án và dự thảo Nghị quyết; thực hiện phiên chất vấn và trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri.

Theo đó, các báo sẽ được xem xét tại kỳ họp gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban pháp chế HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban dân tộc HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân năm 2017 của UBMTTQVN tỉnh;Báo cáo tình hình thực hiện  các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, kế hoạch năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; Báo cáo tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát  chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý đất đai và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

Các đề án và dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ được xem xét, thảo luận và thông qua gồm: Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Nghị quyết về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018;Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 và việc tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trung hạn và hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050; Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi cụ thể đối với việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về Quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền chậm nộp cho ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020; Nghị quyết về việc Quy định thời gian và biểu mẫu gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; thời gian báo cáo, phê chuẩn dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết Quy định cơ chế thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Nghị quyết về việc thông qua Đề án đặt tên đường đô thị, thị trấn Ea T'Ling , huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế xã hội hóa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông về quy định mức hỗ trợ đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2017 về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý đất đai và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh;Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư và quản lý, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh từ năm 2011- 2017.

Sam Nguyễn