TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020
cms-publish-date 18/04/2018 | 04:26  | cms-view-count: 5734

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020.

Với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của tổ chức, cá nhân phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Đắk Nông, nhất là tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ; Tạo lập môi trường thuận lợi để các cá nhân, tổ chức có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ và tư vấn để khởi nghiệp thành công, nhất là đối với thế hệ trẻ; Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Góp phần tạo công ăn việc làm, tăng năng suất lao động, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển và tăng trưởng theo hướng bền vững.

Đối tượng hỗ trợ: Sinh viên đã tốt nghiệp ra trường chưa có công ăn, việc làm và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Nông để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo qua việc hỗ trợ thương mại hóa ý tưởng sáng tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư; Doanh nghiệp, Hợp tác xã mới thành lập trong vòng 3 năm, kể từ khi cấp phép đăng ký kinh doanh lần đầu, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới tại tỉnh Đắk Nông.

Nội dung hỗ trợ khởi nghiệp bao gồm các mục sau: Truyền thông khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, hỗ trợ thông tin về gia nhập và tiếp cận thị trường, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trợ giúp về tài chính, vốn hỗ trợ lãi suất.

Để kế hoạch đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh giao: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có văn bản triển khai hướng dẫn cụ thể; làm đầu mối, theo dõi đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch; đồng thời đề xuất UBND tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện.

Huy Hoàng