TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 08/05/2020 | 10:06  | cms-view-count: 91363

Hiện nay, ngành công nghiệp nội dung số đã hình thành, đóng góp đáng kể cho toàn ngành công nghệ thông tin và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Do đó, phát triển các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng, giải pháp dựa trên công nghệ số - các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - để thúc đẩy đổi mới sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hiện thực hóa các cơ hội, tiềm năng mà chuyển đổi số mang lại khi đưa được công nghệ số vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đến từng người dân; để phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Các loại doanh nghiệp công nghệ số cần tập trung phát triển bao gồm: Các tập đoàn, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi; Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất; Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội; Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

Tuy nhiên, đến thời điểm tại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa có doanh nghiệp công nghệ số.

Ảnh minh họa

Với quan điểm phát triển doanh nghiệp công nghệ số là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 08/5/2020 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Mục tiêu là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có từ 02 đến 05 doanh nghiệp công nghệ số và đến năm 2030 có trên 10 doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, mọi lĩnh vực.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, hàng năm triển khai tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy của lãnh đạo các cấp, đội ngũ cán bộ công chức và toàn thể nhân dân về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp số; phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan; tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với doanh nghiệp công nghệ số và sản phẩm "Made in Việt Nam". Làm đầu mối, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về chính phủ điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh...; Xây dựng các chính sách khuyến khích về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường; Hàng năm hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp công nghệ số, năng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số; Xây dựng các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp công nghệ số; Tổ chức tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chiến lược "Made in Viet Nam" và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số theo giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 – 2030; Rà soát các thể chế, chính sách, điều kiện kinh doanh chuyên ngành, đơn giản hóa các thủ tục quản lý công nghệ của doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực quản lý, tăng cường đầu tư cho ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp gồm cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thông tin chính sách; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế -  xã hội, tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan./.

Tân Khương