TIN NỔI BẬT

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Đề án số 05 của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
cms-publish-date 22/10/2021 | 02:43  | cms-view-count: 5784

Sáng 22/10, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và 3 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.

Các đồng chí: Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị  cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải thường xuyên quán triệt, nhận thức một cách sâu sắc và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo đánh giá, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cùng với xây dựng chương trình, kế hoạch, Tỉnh ủy đã nghiên cứu và ban hành đề án với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hết sức trọng tâm, cụ thể, sát với tình hình thực tế. Quá trình thực hiện, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quy định, quy chế nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Quy định số 09 cụ thể hóa 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành 85 biểu hiện cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng dễ nhận diện.

Nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã được nâng lên. Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Với tinh thần "tự soi, tự sửa", hàng năm việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Báo cáo tự kiểm điểm của tập thể và cá nhân cơ bản bám sát nội dung nghị quyết, tập trung làm rõ và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục. Từ năm 2016 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu 21 tập thể và 15 cá nhân để kiểm điểm, đánh giá, làm rõ thêm những vấn đề liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Việc sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu có hiệu quả. Vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên cơ bản được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đạt được những kết quả quan trọng, với việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với 692/1104 tổng số đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng đã có một số cách làm hay, mô hình sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án 05

Bên cạnh đó, sau hơn 3 năm thực hiện Đề án 05, nhìn tổng thể, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra đã được triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện có kế hoạch rõ ràng gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Đề án đã tạo chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, mang lại hiệu quả nhiều mặt, góp phần quan trọng vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Đề án củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Đề án 05 ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thực sự sâu sát, dẫn đến việc ban hành kế hoạch còn hình thức, không sát thực tế. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu chưa tự giác, chưa gương mẫu thực hiện, chưa có quyết tâm, biện pháp đủ mạnh để làm chuyển biến tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa thực hiện nghiêm nên chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, cấp ủy một số tổ chức đảng chưa cao. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, nhất là biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" còn lúng túng…

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đảng viên có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án 05

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K'Ré khẳng định: Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 3 năm thực hiện Đề án 05, nhìn chung các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trên tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), cấp ủy các cấp cần quán triệt và thống nhất quan điểm: khẳng định sự cần thiết tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là tiếp tục triển khai Đề án 05, trên cơ sở bổ sung các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải thường xuyên quán triệt, nhận thức một cách sâu sắc và đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác tư tưởng chính trị, là tiền đề, nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 3 tổ chức đảng và 6 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án 05.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử