TIN NỔI BẬT

Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước
cms-publish-date 11/04/2017 | 03:31  | cms-view-count: 4391

Ngày 11/4, UBND tỉnh ra quyết định Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020.

Ngày 11/4, UBND tỉnh ra quyết định Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, mức hỗ trợ quy định như sau:

Người khuyết tật, được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học.

Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân, được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Người thuộc hộ cận nghèo, được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học.

Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng quy định nêu trên được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/người/khóa học.

Nguồn kinh phí thực hiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp qua Thẻ cho thanh niên do ngân sách Trung ương đảm bảo được bố trí trong dự toán hàng năm của tỉnh; cân đối từ các nguồn đào tạo thường xuyên của địa phương; các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hàng năm xác định chỉ tiêu đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đặt hàng đào tạo hoặc giao nhiệm vụ đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

M.L