TIN NỔI BẬT

Kế hoạch tổ chức chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Đắk Nông năm 2017
cms-publish-date 26/04/2017 | 09:08  | cms-view-count: 23873

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Đắk Nông năm 2017, với chủ đề "Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em".

Diễn đàn trẻ em Tỉnh Đăk Nông năm 2016

 

Với mục đích nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Tạo cơ hội để các em gặp gỡ, giao lưu, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và khuyến nghị các vấn đề liên quan đến trẻ em hiện nay. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, và toàn xã hội quan tâm, thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em.

Diễn đàn sẽ đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của các diễn đàn năm 2015 và năm 2016. Thông qua Diễn đàn, các em sẽ được đối thoại phát hiện các vấn đề mới, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hành động của các cấp chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và trẻ em đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian tổ chức đối với cấp huyện: Tổ chức 1 ngày, trước ngày 25/6/2017. Đối với cấp tỉnh: Tổ chức 02 ngày, hoàn thành trước ngày 10/7/2017. Cấp Trung ương: Dự kiến tháng 8/2017.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức và chuẩn bị các nội dung có liên quan để chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh; Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền hoạt động của Diễn đàn.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung trả lời tại Diễn đàn trẻ em năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và cử cán bộ tham gia Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Xây dựng Kế hoạch, bố trí kinh phí, tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2017. Đăng ký danh sách trẻ em và người phụ trách tham dự Diễn đàn cấp tỉnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức đưa, đón đoàn tham gia Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh an toàn, chu đáo, đúng thời gian quy định.

H.N