TIN NỔI BẬT

Thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương Đắk Nông - lớp 1
cms-publish-date 02/12/2020 | 10:07  | cms-view-count: 39097

Chiều ngày 2/12, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tổ chức họp, thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương Đắk Nông - lớp1 do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương chủ trì.

Tài liệu giáo dục địa phương Đắk Nông - lớp 1 được biên soạn để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tài liệu gồm có 4 chủ đề: Đắk Nông- quê hương em; Cà phê Đắk Nông; Nghề dệt thổ cẩm và Xưng hô, ứng xử trong gia đình.

Mỗi chủ đề, bài học được thiết kế thành các hoạt động học tập: Khởi động; Khám phá; Luyện tập; Mở rộng; Củng cố. Cấu trúc này vừa được kết nối chặt chẽ với nội dung và hình thức của sách giáo khoa mới, đồng thời, tạo điều kiện giúp các em phát triển các phẩm chất và năng lực của mình.

Sau khi biên soạn, Ban biên soạn đã triển khai lấy ý kiến góp ý và tổ chức dạy thử nghiệm Tài liệu giáo dục địa phương lớp Đắk Nông – lớp 1. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, đóng góp của các bên liên quan và ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban biên soạn đã điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Tài liệu giáo dục địa phương Đăk Nông - lớp 1 để trình Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận, đánh giá Tài liệu giáo dục địa phương Đắk Nông - lớp 1 sau khi chỉnh sửa cơ bản bám sát đề cương, chương trình, ngôn ngữ sử dụng trong sáng, dễ hiểu phù hợp với lứa tuổi học sinh, tuy nhiên, Ban biên soạn cần bổ sung, chỉnh sửa, sắp xếp lại một số hình ảnh cho rõ ràng, phù hợp với nội dung bài học.

Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đánh giá, kết quả có 15/19 phiếu đạt. Tài liệu giáo dục địa phương Đắk Nông - lớp 1 sẽ được phát hành giảng dạy trong nhà trường trong thời gian tới.

Song Nguyên