TIN NỔI BẬT

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đắk Nông (2000 – 2020)
cms-publish-date 22/12/2020 | 09:09  | cms-view-count: 20505

Chiều ngày 21/12, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đắk Nông (2000 – 2020). Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh –TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp, sự phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội đoàn thể, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong 20 năm qua  trở thành một phong trào thi đua  rộng lớn, toàn diện và sâu sắc, tạo ra sức lan tỏa đến mọi tầng lớp Nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Phong trào, đến nay, toàn tỉnh có 125.001/147.592 hộ gia đình, 672/713 thôn, buôn, bon, tổ dân phố; 839/932 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 35/71 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy; 470/713 khu dân cư văn hóa; 390 khu dân cư không phát sinh tội phạm...Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới cũng được người dân hưởng ứng nhiệt tình, nhờ đó bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống giao thông điện, đường, trường học, trạm y tế được đầu tư toàn diện cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phát triển phù hợp, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, cảnh quan môi trường an sinh xã hội được đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào

Mục tiêu đến năm 2025: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vào chiều sâu, chất lượng và đồng đều trong toàn tỉnh. Chú trọng triển khai thực hiện phong trào ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng phong trào tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Trọng tâm là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội. Đẩy lùi các tệ nạn xã hội và xây dựng con người về tư tưởng đạo đức lối sống, nếp sống bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc. Phấn đấu nâng cao chất lượng và duy trì thực hiện các chỉ tiêu đến năm 2025: 87% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 88% thôn Buôn tổ dân phố văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa; 60% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới phường, thị trấn, đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ký kết giao ước thi đua với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của các cấp, các ngành trong tỉnh đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo các cấp trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân nhằm tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các các giá trị văn hóa truyền thống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong cộng đồng dân cư. Tăng cường vận động Nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của phong trào, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 gia đình, 16 thôn, buôn, bon, 2 cơ quan, 8 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2000-2020.

Song Nguyên