Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"
cms-publish-date 17/01/2020 | 09:04  | cms-view-count: 6653

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tại TP. Hà Nội và trực tuyến 68 điểm cầu cả nước vào ngày 16/1/2020, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương dự hội thảo.

Hội thảo tổ chức tại TP. Hà Nội và trực tuyến 68 điểm cầu cả nước

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trải qua 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc ta hướng tới kỷ nguyên độc lập, tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực nhưng cũng còn nhiều vấn đề lớn phức tạp, hạn chế, yếu kém, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tập trung giải quyết, khắc phục để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. Hội thảo khoa học cấp quốc gia này là một trong những hoạt động trọng tâm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở đó, 60 tham luận và ý kiến tại hội thảo đã tập trung làm rõ, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọỉ thắng lợi cúa cách mạng Việt Nam, những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưởc và hội nhập quốc tế. Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Vì vầy, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương dự hội thảo tại điểm cầu Đắk Nông

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, với nội dung phong phú, luận giải khoa học, các ý kiến, tham luận tại hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Đây thực sự là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để xây dựng đất nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", đàng hoàng hơn to đẹp hơn như Bác Hồ lúc sinh thời hằng mong đợi.

Theo báo Đắk Nông điện tử