TIN TRONG NƯỚC

Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại
31/08/2020 | 02:53  | cms-view-count: 6244

Ngày 08/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/9/2020 và thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

So với Nghị định số 93/2009/NĐ-CP, việc quản lý và sử dụng viện trợ được quy định chi tiết hơn trong Nghị định 80/2020/NĐ-CP về các nguyên tắc chung, trách nhiệm các bên có liên quan và đặc biệt là quy định về quản lý tài chính của các khoản viện trợ.

Nghị định này yêu cầu việc quản lý và sử dụng viện trợ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các khoản viện trợ chỉ được tiếp nhận, thực hiện, sử dụng khi đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. Về thẩm quyền phê duyệt các khoản viện trợ, điều 7, chương II của Nghị định nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khoản viện trợ có nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo và các khoản viện trợ có mục tiêu trực tiếp hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; hàng hóa nhập khẩu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Nghị định còn quy định về quản lý thực hiện viện trợ; quản lý tài chính viện trợ; quản lý nhà nước về viện trợ và các điều khoản thi hành.

Tệp đính kèm Nghị định số 80/2020/NĐ-CP

 

HP