TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố Danh mục 27 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải và Thanh tra tỉnh Đắk Nông
19/04/2021 | 03:02  | cms-view-count: 18838

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định công bố Danh mục 27 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải và Thanh tra tỉnh Đắk Nông

Theo đó, tại Quyết định số 530/QĐ-UBND, UBND tỉnh công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ, cụ thể sau:

02 Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, gồm: Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm; Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm.

Cũng tại Quyết định số 531/QĐ-UBND, UBND tỉnh công bố 04 Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh, cụ thể sau:

Tên thủ tục hành chính bị thay thế(cũ): Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập; Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình; Thủ tục thực hiện việc giải trình.

Tương ứng với tên TTHC thay thế(mới): Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập; Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập; Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình; Thủ tục thực hiện việc giải trình.

Tại Quyết định số 532/QĐ-UBND, UBND tỉnh công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm: 10 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 09 thủ tục hành chính thay thế.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công; Thanh tra tỉnh niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại đơn vị và trên Trang Thông tin điện tử.

Giao Sở Nội vụ công khai thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử.

Giao Sở Giao thông vận tải xây dựng Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/4/2021; phối hợp với Viễn thông Đắk Nông cập nhật, sửa đổi Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; công khai thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử.

Giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Huy Hoàng