TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và 01 Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
25/05/2021 | 08:59  | cms-view-count: 36480

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và 01 Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo đó, danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và 01 Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể sau:

03 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, gồm 01 thủ tục mới ban hành và 02 thủ tục sửa đổi, bổ sung, trong đó:

- 01 Thủ tục mới ban hành là: Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành.

- 02 thủ tục sửa đổi, bổ sung, gồm: Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành; Thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

01 Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước là: thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công; Sở Tài nguyên và Môi trường công khai thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ, công chức xử lý hồ sơ; thay đổi về thời gian thực hiện thủ tục hành chính (công bố sửa đổi, bổ sung); thủ tục hành chính bị bãi bỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Huy Hoàng