TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố Danh mục 38 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
30/07/2021 | 09:22  | cms-view-count: 7671

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND, về việc công bố Danh mục 38 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Theo đó, Danh mục 38 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông được công bố, gồm: (20 TTHC) thuộc lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; (05 TTHC) thuộc lĩnh vực Thương mại; (05 TTHC) thuộc lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (01 TTHC) thuộc  lĩnh vực Lao động, tiền lương; (07 TTHC) thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính vào Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công.

Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng Quy trình nội bộ thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành; phối hợp với Viễn thông Đắk Nông cập nhật, sửa đổi Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; công khai thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; đồng thời Bãi bỏ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Huy Hoàng