TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt Danh mục 77 thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
30/07/2021 | 09:26  | cms-view-count: 10829

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết  so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Theo đó, Danh mục 77 thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 được phê duyệt, gồm: (02 TTHC ) thuộc Sở Lao động- Thương bình và Xã hội ; ( 02 TTHC) thuộc  Sở Giao thông vận tải; (01 TTHC) thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; (01 TTHC) thuộc Sở y tế; (01 TTHC) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;  (02 TTHC) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; (01 TTHC) thuộc Thanh tra tỉnh; (11 TTHC) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  (15 TTHC) thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp;  (30 TTHC) thuộc Sở Công Thương; ( 11 TTHC) thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã căn cứ Quyết định này thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và niêm yết, công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Giao văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai thủ  tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công; các Sở, ban, ngành phối hợp với  Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Đắk Nông điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông.

Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã , phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Huy Hoàng