TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
04/08/2021 | 03:04  | cms-view-count: 22387

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 527/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Với mục đích nhằm thực hiện cơ chế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giữa các cơ quan liên quan, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung chủ yếu đến các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người nuôi dưỡng trẻ và trẻ em; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã; học sinh, sinh viên.

Theo đó, để Kế hoạch này đạt kết quả tốt đã đưa ra 03 nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai như: Giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng; Triển khai các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ; Bố trí cán bộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện công việc của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ;  Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ

Huy Hoàng