TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 43 người lao động trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp
20/09/2021 | 09:10  | cms-view-count: 4455

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách hỗ trợ 43 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, danh sách 43 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp được phê duyệt, cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ là 1.500.000đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ: 64.500.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng). Xem chi tiết 

UBND tỉnh giao UBND huyện Đắk R'Lấp chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng