TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách 44 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế
20/09/2021 | 09:14  | cms-view-count: 4586

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách 44 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế trên địa bàn huyện Đắk Glong theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đắk Glong.

Theo đó, danh sách 43 trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế được phê duyệt, gồm 41 người thực hiện cách ly y tế và 03 trẻ em. Cụ thể như sau:

Hỗ trợ tiền ăn cho 41 trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) là 80.000đồng/người

Tổng kinh phí hỗ trợ: 37.760.000 (Ba mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

Hỗ trợ thêm một lần cho 03 trẻ em với mức 1.000.000 đồng/người/lần.

Tổng kinh phí hỗ trợ: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ 40.760.000 đồng (Bốn mươi triệu bảy trăm sau mươi nghìn đồng chẵn).

UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng