TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách 14 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Glong
22/09/2021 | 03:28  | cms-view-count: 7248

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách 14 người lao động tự do theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trên địa bàn huyện Đắk Glong.

Theo đó, danh sách 14 người lao động tự do trên địa bàn huyện Đắk Glong được phê duyệt, cụ thể sau:

Mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người; Tổng kinh phí thực hiện: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng).

UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng