TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 741 người lao động tự do trên địa bàn huyện Cứ Jút
13/10/2021 | 09:36  | cms-view-count: 21997

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1705/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn huyện Cứ Jút theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, danh sách hỗ trợ 741 người lao động tự do trên địa bàn huyện Cứ Jút theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 được phê duyệt, cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động là 1.500.000đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện: 1.111.500.000 đồng (Một tỷ một trăm mười một triệu năm trăm ngàn đồng). Xem chi tiết tại phu lục 1, phụ lục 1.

UBND tỉnh giao UBND huyện Cư Jút chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ,Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cư Jútchịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng