TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 123 người lao động tự do trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
14/10/2021 | 09:31  | cms-view-count: 25361

UBND vừa ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, danh sách hỗ trợ 123 người lao động tự do trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa  theo đề nghị của UBND thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng là 1.500.000đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện: 184.500.000 đồng (Một trăm tám mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng). Xem chi tiết danh sách tại đây.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng