TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng
14/10/2021 | 10:30  | cms-view-count: 51202

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được cụ thể hóa, chú ý hơn về chất lượng.

Chủ động tham mưu về công tác cán bộ

Trước và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và nhân sự Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban đã theo dõi, kiểm tra tình hình bầu cử, kịp thời tham mưu xử lý những tình huống phát sinh, phức tạp liên quan công tác tổ chức và nhân sự...

Sau đại hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu sắp xếp, bố trí, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Đặc biệt là đã thực hiện bố trí bí thư cấp ủy ở 8/8  huyện, thành phố (đạt 100%) không là người địa phương theo mục tiêu đề ra; 7/8 huyện, thành phố, chủ tịch UBND không phải là người địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Đối với nhân sự giới thiệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được lựa chọn từ những người có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và người dân tín nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 nội dung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể là Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề án tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, các địa phương đang cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện. Đơn vị đang xây dựng Quy định về việc bố trí, sắp xếp công tác đối với cán bộ đoàn chuyên trách khi hết tuổi tham gia công tác đoàn. Đây là nội dung khó, chưa có quy định, nhưng với yêu cầu thực tiễn và để bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ cán bộ đoàn khi hết tuổi thì việc nghiên cứu xây dựng quy định là cần thiết.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng" cho các cá nhân

Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên trong toàn tỉnh tiếp tục được tham mưu thực hiện một cách hiệu quả. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, từng bước nâng cao được vai trò, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giới thiệu gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với 7 tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành chưa nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nhìn chung, các tập thể đã chuẩn bị chu đáo nội dung, quá trình kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, thẳng thắn nhìn nhận sự thật. Các đơn vị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

 

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Hướng dẫn số 02 ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

 

Việc rà soát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, để tham mưu chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động ở những tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 được quan tâm thực hiện.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử