TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 17 người lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
14/10/2021 | 02:47  | cms-view-count: 27942

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số  23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, danh sách người lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa  được hỗ trợ, cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa là 1.855.000đồng/người.

Hỗ trợ thêm cho người lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi 1.000.000đồng/1 trẻ em.

Tổng kinh phí thực hiện: 36.535.000 đồng (Ba mươi sáu triệu năm trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng