TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 482 người lao động tự do trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
19/10/2021 | 08:40  | cms-view-count: 23308

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết dịnh số 1731/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như danh sách đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa.

Theo đó,  danh sách người lao động tự do trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa được phê duyệt tại Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của UBND Thành phố Gia Nghĩa, cụ thể như sau:

Hỗ trợ người lao động tự do trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa với mức là: 1.500.000đồng/ngươi, với tổng kinh phí thực hiện: 723.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi ba triệu đồng). Xm chi tiết danh sách.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1261/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị thẩm định, trình.

Huy Hoàng