TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông giai đoạn 2018-2020
25/05/2018 | 10:44  | cms-view-count: 3518

Để triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/11/2017 của Tỉnh ủy, về việc xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô trở thành Công viên địa chất toàn cầu, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông giai đoạn 2018-2020.

Kế hoạch ban hành nhằm đạt và bảo đảm theo tiêu chí, khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu về nhận thức của cộng đồng đối với Công viên địa chất, phục vụ tốt cho việc đánh giá, nhận xét của tổ chức UNESCO trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu biết về giá trị của các di sản địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, phục vụ cho phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống của cộng đồng dân cư trong khu vực Công viên địa chất nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng Công viên địa chất, hướng tới tham gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu; Tuyên truyền về những giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa, lịch sử, đa dạng sinh học trong khu vực Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông; Tuyên truyền về những nhiệm vụ và hành động cụ thể của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang, nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội cùng chung tay xây dựng và phát triển bền vững Công viên địa chất núi lửa; Tuyên truyền, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng, phát huy các giá trị của Công viên địa chất.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị một số nội dung sau:

Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền về Công viên địa chất trên các phương tiện truyền thông của tỉnh và các hoạt động tuyên truyền trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn, cung cấp nội dung tuyên truyền, các khẩu hiệu, hình ảnh tuyền truyền cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Công viên địa chất cho cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua các tiết dạy học theo chương trình giáo dục địa phương, các buổi sinh hoạt Đoàn - Đội, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh kết hợp giới thiệu Công viên địa chất đến với các tỉnh trong và ngoài nước; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sáng tác các ca khúc, xây dựng các kịch bản tuyên truyền, tiểu phẩm giới thiệu về Công viên địa chất theo hình thức sân khấu hóa, xây dựng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin lưu động đến các tầng lớp nhân dân về giá trị di sản của Công viên địa chất; Tổ chức các hội nghị, hội chợ, tư vấn cho các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh về các điểm du lịch để xây dựng tour, tuyến cho phù hợp. 
Tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các đơn vị vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, có những hoạt động gây tác động tiêu cực đến môi trường trong khu vực Công viên địa chất.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật, việc thực thi pháp luật về đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Xác định vai trò của rừng đối với sự sinh tồn và phát triển của con người; về tác hại của việc vi phạm, xâm hại tài nguyên rừng đối với môi trường thiên nhiên và xã hội.
Tuyên truyền, vận động các cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Công viên địa chất.
Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư về Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông;
Biên tập nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền viên cơ sở tổ chức duy trì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng