TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (01/01/2004-01/01/2019).
25/05/2018 | 11:19  | cms-view-count: 6388

Kế thừa truyền thống thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất". Tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy những kết quả đã đạt được, để tạo động lực thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, an  ninh - quốc phòng 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Thiết thực thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông. UBND tỉnh tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh", với những nội dung cụ thể sau:

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đoàn thể quần chúng. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao nhân thức về vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tốt 04 phong trào thi đua trọng tâm do UBND tỉnh đã phát động, gồm: Phong trào "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào "Doanh  nghiệp Đắk Nông - Hội nhập và phát triển"; phong trào "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông" và phong trào thi đua yêu nước năm 2018 tại Công văn số 1057/UBND-NC ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thi đua triển khai các công trình và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh kịp thời, hiệu quả, chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ theo Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông.

Thi đua làm tốt công tác tuyên truyền để phát hiện, bồi dưỡng các gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trên mọi lĩnh vực để phổ biến, nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước.

Với tinh thần "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh". Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cùng toàn thể quần chúng nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xem chi tiết tại đây

H.M