TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm do UBND tỉnh phát động
25/05/2018 | 11:22  | cms-view-count: 4084

Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2457/UBND-NC về việc đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm do UBND tỉnh phát động

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành những mục tiêu trong tổ chức thực hiện 04 phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động: "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020; "Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển"; "Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", giai đoạn 2016 - 2020; "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông" giai đoạn 2017 - 2020. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể trong tỉnh; Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các Doanh nghiệp nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh đã phát động; đồng thời tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua nêu trên, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết theo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, các Sở, Ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan vận động các tầng lớp nhân dân, tập trung huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả, tránh việc phô trương chạy theo thành tích; đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn để tổ chức thực hiện phong trào thi đua cho phù hợp; mục tiêu, chỉ tiêu thi đua sát thực tế, biện pháp tổ chức khả thi, triển khai phải cụ thể, thiết thực nhằm phát huy tính năng động, tích cực sáng tạo của từng cá nhân, đơn vị. Chú trọng xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh đã phát động và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đang triển khai nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xem chi tiết tại đây

H.M