TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
28/05/2018 | 02:22  | cms-view-count: 7842

Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2504/UBND-KSTT chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh chấm dứt hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị; lập Danh mục TTHC hiện đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ và không tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 10/6/2018; tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

Giao Văn phòng UBND tỉnh Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị kiện toàn Trung tâm hành chính công; xây dựng Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018; xây dựng Quy chế hoạt động của Cộng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp tỉnh trình UBND tỉnh; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với giải quyết TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trình UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn; lập Danh mục TTHC hiện đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ và không tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 10/6/2018; triển khai, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa của UBND tỉnh.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng