TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả xếp loại doanh nghiệp và người quản lý Doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2017
29/05/2018 | 10:34  | cms-view-count: 3923

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và xếp loại người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2017.

Theo đó, trong 16 Doanh nghiệp được đánh giá xếp loại có: 9 Doanh nghiệp xếp loại A; 5 Doanh nghiệp xếp loại B và 2 Doanh nghiệp xếp loại C. Kết quả đánh giá xếp loại người quản lý doanh nghiệp đối với 16 doanh nghiệp nêu trên có: 9 trường hợp được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03 trường hợp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và 4 trường hợp đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; cụ thể:

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp xếp loại C phải lập phương án hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm lỗ theo lộ trình và có lợi nhuận, đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại, thực hiện nghiêm quy định pháp luật.

Xem chi tiết tại đây

H.M