TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh họp Tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông
30/05/2018 | 04:43  | cms-view-count: 3546

Ngày 30/5, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ (tháng 01/2016) đến tháng 6/2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải - Tổ trưởng Tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp


Theo đánh giá tại cuộc họp, qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tình hình kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều phương diện, lĩnh vực. Đa số các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đều có khả năng đạt và vượt kế hoạch (11/15 chỉ tiêu, chiếm 73%). Trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân giai đoạn 2016 -2018 là 17,6/Kế hoạch 5 năm (KH) là 14%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 14,7%/ KH 12%; tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 61%/KH là 64%, tỷ lệ nhựa hóa đường huyện đạt 92%/ KH 100%; toàn tỉnh có 97,5% số hộ được sử dụng điện/KH 99%; 56,3% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế/ KH 71,8%; 84,9% dân số tham gia bảo hiểm y tế/ KH 82,1%; về nông thôn mới có 17 xã đạt chuẩn/KH 18 xã; 30% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới/ KH 20%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu quan trọng có khả năng không đạt kế hoạch Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra (4/11 chỉ tiêu, chiếm 27%) như: Tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế; GRDP bình quân đầu người; giảm nghèo. Kinh tế phát triển chưa thực sự vững chắc; nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH còn hạn chế; kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; việc triển khai một số công trình trọng điểm có tính thúc đẩy kinh tế còn chậm tiến độ; chính sách thắt chặt đầu tư công cũng ảnh hưởng đến phát triển KTXH của tỉnh.
Trong giai đoạn 2019 -2020, nhằm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, tỉnh Đắk Nông đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút mạnh mẽ nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội, tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn vay ưu đãi ODA và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư trong tỉnh, sử dụng nguồn lực đầu tư hiệu quả; phát triển hệ thống doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô vốn, hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân; đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hạ tầng là nền tảng phát triển kinh tế. Tập trung phát triển công nghiệp mũi nhọn là công nghiệp Alumin - nhôm, sắt xốp - sau nhôm; công nghiệp chế biến các nông sản thế mạnh của tỉnh, phấn đấu đến hết giai đoạn, công nghiệp trở thành lĩnh vực kinh tế động lực. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn giá trị gia tăng cao, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng hàng hóa thế mạnh của tỉnh, hoàn thiện hệ thống thương mại, phát triển du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ và giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh...

Sam Nguyễn