Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
08/06/2018 | 11:03  | cms-view-count: 3593

Ðể nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2690/UBND-KGVX để chỉ đạo nội dung này.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục mầm non ngoài công lập, tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống và đạo đức nghề nghiệp cho chủ nhóm trẻ, giáo viên về thái độ, hành vi ứng xử thân thiện đối với trẻ; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế của từng cơ sở để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và tập trung thực hiện ngay một số nội dung như:

Tổ chức tập huấn, hội thảo, hướng dẫn cho cán bộ xã, phường, thị trấn về công tác quản lý đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập (nhóm trẻ gia đình và lớp mẫu giáo độc lập tư thục); kiểm tra công tác quản lý hoạt động của các cơ sở Giaó dục mầm non (GDMN) ngoài công lập của các xã, phường, thị trấn; xử lý nghiêm đối với những xã, phường, thị trấn không quan tâm, buông lỏng việc quản lý để các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động tự phát trên địa bàn;

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Công khai, phổ biến rộng rãi thủ tục cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Thực hiện cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động đúng quy trình, đúng thời gian quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017. Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cụ thể quy trình thủ tục cấp phép khi có những cá nhân, tập thể có nguyện vọng mở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn. Những trường hợp đang vướng mắc về thủ tục cấp phép vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã phải có văn bản báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong quý III/2018 không để vướng mắc kéo dài gây bức xúc cho người dân; Đối với những nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tại địa phương có thời gian hoạt động lâu năm nhưng chưa đủ điều kiện cấp phép, tùy vào điều kiện, tình hình thực tế các xã, phường, thị trấn phải có giải pháp để quản lý theo đúng thẩm quyền quy định. Tuyệt đối không để nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo tư thục hoạt động ngoài sự quản lý của chính quyền địa phương (kể cả những nhóm trẻ chỉ hoạt động theo mùa vụ; Công khai danh sách những cơ sở được chính quyền địa phương cho phép hoạt động và những cơ sở không được phép hoạt động để người dân theo dõi, giám sát và cha mẹ trẻ biết, lựa chọn cơ sở bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, hằng năm UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của địa phương.

H.M