TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018
15/06/2018 | 08:20  | cms-view-count: 4642

Triển khai thực hiện nội dung phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá trong năm 2018, được xác định trong Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động về phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018 (KH số 287/KH-UBND ngày 14/6/2018).

Theo đó, mục tiêu tổng quát: phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh lớn mạnh, trở thành một động lực, khâu đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh, trên cơ sở tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng và được hỗ trợ, tiếp cận mọi nguồn lực. Hướng đến các mục tiêu cụ thể: Đến cuối năm 2018, trên địa bàn có 3.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 500 - 550 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018 (tăng 17% so với năm 2017); đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống dưới 02 ngày; nâng cao từng chỉ số thành phần để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2018 tăng từ 03 - 05 bậc so với năm 2017. Đến cuối năm 2018, khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng trên 90% GRDP, trong đó kinh tế tư bản tư nhân trên 20% GRDP.

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND tỉnh xác định 4 giái pháp để phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tương ứng có 06 nhóm nhiệm vụ bao gồm: Tạo bước đột phá về phát triển doanh nghiệp; Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho phát triển kinh tế tư nhân; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ban hành Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và tổ chức thực hiện. Định kỳ, trước ngày 15 của tháng cuối Quý, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp). Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện. Định kỳ hàng Quý tổng hợp kết quả thực hiện của toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 của tháng cuối Quý.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tăng cường phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch này; Cử đại diện lãnh đạo tham gia ngay từ đầu việc xây dựng mới đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, xử lý.