TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
18/06/2018 | 03:17  | cms-view-count: 4289

Ngày 18/6/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Với mục đích nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới; thể hiện ý chí, quyết tâm của tỉnh Đắk Nông trong việc lấy con người làm trung tâm, xây dựng văn hóa ứng xử của người dân tỉnh Đắk Nông văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện; là điểm nhấn khác biệt nhằm thu hút các nguồn khách tới tham quan, du lịch, đầu tư, làm việc và sinh sống, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. 

Theo đó, nội dung tổ chức Kế hoạch này gồm 8 hoạt động:

Tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, đơn vị nội dung thực hiện văn hóa công sở và ứng xử văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát động các chiến dịch ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

Tuyên truyền trên các ấn phẩm, tờ rơi, băng rôn, banner, tập gấp, sổ tay, bản đồ, sách hướng dẫn, lắp đặt các pano, bảng chỉ dẫn phát động, tiểu phẩm kịch, hình ảnh cổ động trực quan.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; doanh nghiệp.

Tuyên truyền ứng xử văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện thông qua các sự kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, hoạt động của các đoàn, hội.

Tuyên truyền lồng ghép trong các chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho lao động trong hoạt động du lịch, các mô hình du lịch, các bon, buôn có hoạt động du lịch cộng đồng.

Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Thành lập đường dây nóng xử lý các vấn đề liên quan đến du lịch.

Để Kế hoạch này đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh giao các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã một số nhiệm vụ sau:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chủ động triển khai các nội dung của Kế hoạch tạo ảnh hưởng sâu rộng và chuyển biến trong hệ thống chính trị, lan tỏa trong nhân dân.

Các tổ chức hội, đoàn thể tích cực triển khai, phổ biến Kế hoạch thông qua nhiều hình thức nhằm tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả nội dung Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm (20/12) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Xem chi tiết.

Huy Hoàng