TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tình hình tiếp nhận, xử l‎ý đơn thư tố cáo 6 tháng đầu năm của ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Đăk Nông
25/06/2018 | 07:54  | cms-view-count: 11416

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận 94 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên.

Nội dung đơn tố cáo tập trung vào các vi phạm như: quản lý đất đai; tham nhũng cố ý làm trái; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Qua phân loại, xử lý, UBKT các cấp chuyển cơ quan chức năng xem xét theo thẩm quyền 31 đơn; hướng dẫn, trả 09 đơn; lưu theo dõi 34 đơn (23 đơn giấu tên, 07 đơn mạo tên, 04 đơn đã được xem xét giải quyết hoặc không có cơ sở xem xét giải quyết); xem xét, giải quyết 11 đơn. Hiện nay đã giải quyết xong 06 đơn, trong đó 04 trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã xử lý kỷ luật 04 đảng viên. 

Qua giải quyết tố cáo cho thấy đơn thư giấu tên, mạo tên, đơn thư gửi các cơ quan không đúng thẩm quyền giải quyết vẫn tiếp tục xảy ra và có chiều hướng gia tăng. UBKT các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đồng thời làm tốt công tác thẩm tra xác minh, xử lý nghiêm đảng viên có vi phạm, minh oan cho những trường hợp tố cáo sai.

Phùng Huy Hoàng