TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
28/06/2018 | 04:52  | cms-view-count: 3650

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND, ngày 28/6/2018 về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Theo đó:
Giao Văn phòng UBND tỉnh:  Niêm yết, công khai thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần tại Trung tâm Hành chính công; Tổ chức tiếp nhận thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần tại Trung tâm Hành chính công; Sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, khoa học, bảo đảm không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc và có trách nhiệm trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định.

Giao các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần: Theo dõi, phối hợp với Trung tâm Hành chính công trong việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần; Công khai thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Quyết định này thay thế Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết vào ngày thứ bảy hàng tuần trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Xem chi tiết.

Huy Hoàng