TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông
04/07/2018 | 04:53  | cms-view-count: 4363

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông. UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Nông được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, kế thừa kết quả quy hoạch phát triển của các ngành, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện nhằm thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Nông; Đáp ứng kịp thời cho yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những nhiệm vụ đã được thực hiện, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Xây dựng kế hoạch triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Nông; Tham mưu UBND tỉnh phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và hàng năm cho UBND các huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện theo quy định; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã trong việc lập, thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;  Tổ chức họp Hội đồng để thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) các huyện, thị xã và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến UBND các huyện, thị xã;  gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt; Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của các huyện, thị xã.

Cũng tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ: Hoàn thiện việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức thẩm định; Tiếp thu, giải trình theo nội dung thông báo kết quả thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua.

Chi tiết